Franziska (Franzi) von Albedyll

Photo von Franziska (Franzi) von Albedyll  
Studiengang: Informatik (Master)
Email: franziska.albedyll@fsmi.uni-karlsruhe.de