Arseniy Bushchik

Studiengang: Informatik (Bachelor)
Email: arseniy.bushchik@fsmi.uni-karlsruhe.de